Scroll Top

Definities

Photo United: rechtspersoon die namens de aangesloten fotografen workshops, cursussen en/of reizen aanbiedt.
Deelnemer: een natuurlijke of rechtspersoon die zich aanmeldt om aan een workshop, cursus of reis van Photo United deel te nemen.
Workshop: een workshop, cursus of reis die door de fotografen van Photo United wordt uitgevoerd en gerealiseerd.

Toepassingsgebied

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten met betrekking tot workshops, cursussen, of reizen tussen Photo United en Deelnemer, ook na het beëindigen van een overeenkomst, tenzij partijen schriftelijk en uitdrukkelijk van deze voorwaarden zijn afgeweken.

Aanmelding en tot stand komen overeenkomst

Door aanmelding voor een workshop, cursus, of reis, komt een overeenkomst tussen Deelnemer en de betreffende fotograaf van Photo United tot stand. Na aanmelding ontvangt Deelnemer een bevestiging van deelname.

Prijzen

Bij aanmelding voor een workshop, cursus of reis geldt de prijs zoals die ten tijde van de aanmelding op de site van Photo United staat vermeld. In de beschrijving van de workshop is opgenomen wat in de prijs is inbegrepen.
Als op een workshop BTW van toepassing is, is de vermelde prijs inclusief het geldende BTW-tarief. De prijs kan worden aangepast bij wijzigingen in het BTW-regime en/of de hoogte van de geldende BTW-tarieven.

Annuleren door de deelnemer

Deelnemer kan tot 4 weken voor aanvang van de workshop of huur van de fotohutten kosteloos annuleren.
Bij een verzoek tot terugbetaling van deze reeds betaalde kosten zal er € 12.50 administratiekosten verrekend worden.
Bij annulering tussen 4 en 2 weken voor aanvang dient 50% van het workshopbedrag te worden betaald.
Bij latere annulering is het gehele workshopbedrag of huur van de hut verschuldigd. Deelnemer kan in alle gevallen ook zelf voor een vervanger zorgen.

Verplaatsen en annuleren door Photo United

Photo United behoudt zich het recht voor om zonder opgaaf van redenen tot uiterlijk drie dagen voor aanvang van de workshop deze te annuleren. Deelnemer wordt hiervan per direct op de hoogte gesteld. Indien er voor de betreffende workshop reeds een alternatieve datum gepland is, zal Deelnemer hiervoor automatisch ingeschreven worden. Indien Deelnemer op deze nieuwe datum verhinderd is ontvangt Deelnemer het volledig betaalde bedrag voor de workshop retour in de vorm van een tegoedbon. Bij een verzoek tot terugbetaling van deze reeds betaalde kosten zal er € 12.50 administratiekosten verrekend worden.

Mocht door overmacht een workshop op het allerlaatste moment niet plaats kunnen vinden (bijvoorbeeld door extreem slecht weer of ziekte van de workshopleider), dan zal een nieuwe datum ingepland worden om de workshop alsnog plaats te laten vinden. Deelnemer wordt daarvan uiterlijk voor 17.00 uur de dag tevoren op de hoogte gesteld. Deelnemer ontvangt het inschrijfgeld niet terug. Mocht deelnemer op de nieuwe datum verhinderd zijn, dan ontvangt deelnemer een tegoedbon ter waarde van het inschrijfgeld.

Factureren en betalen

Direct na aanmelding en betaling ontvangt Deelnemer een bevestiging met het bedrag van inschrijving. Indien geen online betaling plaats heeft gevonden, dient de toegezonden factuur binnen 3 dagen betaald te worden. Indien Deelnemer niet of niet tijdig betaalt, zijn de daaruit voor Photo United voortvloeiende kosten voor Deelnemer. Onder deze kosten zijn begrepen alle rechtelijke en buitengerechtelijke kosten. Op de verzonden facturen staat het BTW nummer van Photo United vermeld.

Wijzigingen in Algemene voorwaarden

Bij wijzigingen in de Algemene Voorwaarden blijven de oude voorwaarden op reeds bestaande overeenkomsten van kracht.

Aansprakelijkheid

Deelname aan een workshop gebeurt op eigen risico. Photo United is niet aansprakelijk voor schade, diefstal, letsel of ongeval, ontstaan voor Deelnemer, ongeacht door welke oorzaak of nalatigheid die zou zijn ontstaan.

Geschillen en toepasselijk recht

Bij geschillen tussen Deelnemer en Photo United zal getracht worden om in goed onderling overleg tot een oplossing te komen. Indien dit niet lukt worden geschillen voorgelegd aan de bevoegde rechter bij de Rechtbank Den Haag. Op de overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Photo United Wachtlijst We houden u op de hoogte als er plaatsen vrij komen of nieuwe data bekend zijn. Vul hier onder uw email adres in.
×